Hooijkaas Books

Nederlands

Hooijkaas books is trots op het in 2016 verschenen naslagwerk over "Speciale Comtoises en Lantaarnklokken". In dit boek, met 336 bladzijden en een harde kaft, belicht Chris Hooijkaas als verzamelaar de details van 96 van zijn klokken. De meeste klokken in het boek wijken in één of meer opzichten af van de 'standaard' klokken. Zo wordt de grote verscheidenheid aan Comtoise klokken en lantaarnklokken getoond. Met 2240 foto's is het boek rijk geïllustreerd.

De teksten leggen niet alleen de bijzonderheden uit aan de hand van de foto's maar ze gaan ook in op wat gebruikelijk was en hoe de klokken werken. Hierdoor is de inhoud van dit boek ook toegankelijk voor de minder ervaren verzamelaar en andere geïnteresseerden. Via deze webpage kunt u twee voorbeelden van bladzijden uit het boek zien. Een van een Comtoise en een van een lantaarnklok.

De teksten in dit boek zijn in zowel het Nederlands als het Engels zodat het gelezen kan worden door een breed publiek in Europa. Zie hier voor de vertaling van een recensie van John Robey, een vooraanstaand horologische auteur en uitgever, en ook een recensie van Peter Both voor TIJDschrift, van de Federatie van Klokkenvrienden. Ook de Zwitserse vereniging van klokkenliefhebbers 'Chronometrophilia' heeft zijn leden per email een recensie gestuurd - ze wilden niet wachten op het december nummer. Zie hier voor deze recensie . Tenslotte staat er ook een recensie op de site van de Franse vereninging van Comtoise verzamelaar, de Association Horlogerie Comtoise, midden in het hart van de geboortestreek van de Comtoise.

Het boek is in een beperkte oplage privé gedrukt. Om teleurstelling te voorkomen is het dan ook raadzaam om het zo spoedig mogelijk aan te schaffen voor de bescheiden prijs van 49 euro (plus verpakking- en verzendkosten). Om het boek te kopen gaarne contact opnemen met de auteur, Chris Hooijkaas, via e-mail aan Chris@Hooijkaas.net. Om dit boek te kunnen maken heeft de auteur vele klokken gekocht, bestudeerd, gefotografeerd en omschreven. Een aantal van deze klokken zijn nu ook te koop - sommige die in het boek staan en ook een aantal die niet in het boek staan. Als u overweegt een klok te kopen (niet alleen Comtoises en lantaarnklokken), neem dan contact op met Chris. (Chris@Hooijkaas.net).

Op de volgende pagina's kunt u klokken uit mijn verzameling vinden die in principe te koop of te ruil zijn. Zij worden aangeboden omdat ik er te veel heb verzameld en ik ruimte wil scheppen voor nieuwe exemplaren. Het is niet de bedoeling of verwachting dat alle klokken verkocht worden, maar ik hoop van een aantal ervan afscheid te nemen. Ik ben verzamelaar en geen handelaar en het is niet de bedoeling om winst te maken, maar zal alleen klokken verkopen tegen een redelijke prijs; ik verkoop uiteindelijk alleen omdat ik de ruimte nodig heb. Als u interesse heeft laat dat dan graag weten ook met een bod. Veel van de klokken in de lijst zijn al verkocht (vanwege de lage prijzen die gevraagd zijn), maar er zijn ook andere klokken die nog te koop zijn en niet in de lijst staan. Het beste is om de klokken op te halen maar zij kunnen ook verstuurd worden (risico voor koper). Graag op de hyperlinks hieronder klikken.

  1. Comtoises en lantaarnklokken uit het boek
  2. Andere Comtoises
  3. Andere Comtoises en lantaarnklokken 2 (lijst nog te maken)
  4. Andere klokken 1
  5. Andere klokken 2 (lijst nog te maken)

English

Hooijkaas books is proud to have published the reference book "Special Comtoise Clocks and Lantern Clocks" in 2016. In this hardcover book with 336 pages, Chris Hooijkaas shows details of 96 clocks in his collection. Most of the clocks differ from the 'standard' clocks in one or more respects. In this way the rich diversity of Comtoise clocks and lantern clocks is demonstrated. With 2240 pictures the book is very rich in illustrations. The texts not only explain the special features illustrated by the pictures, but also discuss the usual and traditional features and how the clocks worked. This makes the content of the book accessible to the less experienced collector and other interested parties. On this webpage you find two examples of pages in the book. One of a Comtoise clock and one of a lantern clock.

The explanations in this book are in Dutch as well as in English so it can be read by a broad audience in Europe. Please click here for a review by John Robey, an eminent British horlogical writer and publisher and also a review (unfortunately for non-Dutch, this is in Dutch) by Peter Both for TIJDschrift, of the Dutch Federatie van Klokkenvrienden (Federation of friends of clocks). The Swiss association of clock collectors and friends 'Chronometrophilia' also sent its members a review by e-mail. They did not want to wait for the December issue of their magazine. Please look here for the review . Finally a review was posted on the webiste of the French association of Comtoise clock collectors, Association Horlogerie Comtoise, right in the middle of the region where Comtoise clocks originated.

It has been printed privately in a limited edition. To avoid disappointments, it is therefore recommended to buy it for the modest price of 49 euro (plus postage and packing). If you are interested, please get in touch with the author, Chris Hooijkaas, by e-mail to Chris@Hooijkaas.net.

The author has bought, studied, photographed and described a large number of clocks to make this book. A number of clocks are now for sale - some are described in this book and others not (yet). If you are potentially interested in buying a clock (and not just Comtoise clocks and lantern clocks), please contact Chris (Chris@Hooijkaas.net).

Please refer to the next pages to see which clocks are potentially for sale or exchange. They are being offered as I simply have too many and I need to create space to place the next ones. It is not the intention or expectation that all these clocks will be sold, but I hope to see a few of them go. I am a collector and not a dealer and it is not the intention to make a profit, but I do want to realise reasonable prices; I only want to sell them because I need the space. If you are interested in any of these, please let me know and also give me a tentative offer. Many of the clocks in the lists have already been sold as a result of the very low prices I ask, but there are some other clocks that are for sale and that are not (yet) included in the lists. The best is to collect the clocks, but they can be sent by mail as well (risk for account buyer). Please click on the hyperlinks below.

  1. Comtoise clocks and lantern clocks in the book
  2. Other Comtoise clocks
  3. Other Comtoise clocks and lantern clocks en lantaarnklokken 2 (list under construction)
  4. Other clocks 1
  5. Other clocks 2 (list under construction)